Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   Onderneming: Chiers Vastgoedexpertise – BE0772.721.893

2.   Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.

Consument: een klant die een individu is en als privépersoon handelt.

3.   Producten/Diensten: alle zaken die de Klant kan aankopen bij de onderneming, in het bijzonder Chiers Vastgoedexpertise.

4.   Bestelbon: de schriftelijke bevestiging van de bestelling die de klant plaatst bij de onderneming.

5.   Wet van augustus 2002: de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07.08.2002).

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling, en koop-verkoop van producten/diensten tussen de onderneming en de klant.

2.   De onderneming stelt deze algemene voorwaarden ter beschikking op haar website www.chiers-vastgoedexpertise.com op de achterzijde van de bestelbon en op de achterzijde van de factuur.

3.   De Klant erkent en aanvaardt deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen de onderneming en de klant.

4.   De onderneming behoudt zich het recht om de onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op voormelde website. Elke bestelling die de klant plaatst na de publicatie door de onderneming van deze nieuwe versie impliceert de aanvaarding door de klant met de laatst gepubliceerde versie.

5.   Indien de onderneming gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze algemene voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen enkel afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen.

Artikel 3 – Aanbod en prijzen

1.   Indien een offerte of enig ander aanbod vanwege de onderneming een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

2.   De offerte of enig ander aanbod vanwege de onderneming bevat zodanige informatie, dat het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding ervan zijn verbonden.

3.   Tenzij indien daarvan uitdrukkelijk zou worden afgeweken, zijn de door de onderneming medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen voor de producten/diensten steeds in euro (€) en exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de klant. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.

4.   De onderneming is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De klant kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie.

5.   De onderneming heeft het recht de prijs van de producten/diensten te verhogen.

6.   De klant kan geen aanspraak maken op een korting bij contante betaling.

Artikel 4 – Bestelling

1.   De klant wordt als de enige verantwoordelijke voor de bestelling en de betaling beschouwd. Indien de bestelling is uitgevoerd door een derde, wordt dit geacht in naam en voor rekening van de klant te zijn gebeurd.

Artikel 5 – Levering

1.   De onderneming neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoering van de bestellingen.

2.   De levering aan de klant vindt plaats op het ogenblik dat de producten/diensten ter beschikking worden gesteld aan de klant op het door hem opgegeven adres dan wel op enige andere plaats voorafgaandelijk overeengekomen door de onderneming en de klant. Op dat ogenblik gaat dus ook het risico van verlies of beschadiging van de producten over op de klant.

Artikel 6 – Factuur en betaling

1.   De betaling door de klant aan de onderneming voor de aankoop van een of meerdere producten/diensten geschiedt als volgt: de factuur dient voldaan te worden alvorens de onderneming het plaatsbezoek uitvoert. Indien de factuur niet voldaan is op de dag van het plaatsbezoek, behoudt de onderneming zich het recht om het plaatsbezoek niet uit te voeren.

2.   Elke factuur van de onderneming aan de klant vermeldt minstens het factuurnummer, de aankoopprijs van de producten/diensten en het toepasselijke BTW-tarief.

3.   Tenzij de factuur anders vermeldt, is zij binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum verschuldigd en betaalbaar op het rekeningnummer van de onderneming met IBAN nr. BE43 1030 7572 1201.

4.   In geval van laattijdige betaling door de klant, zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd conform artikel 5, lid 1 van de wet van 2 augustus 2002. Deze nalatigheidsinteresten beginnen van rechtswege te lopen vanaf de dag na de vervaldag van de verschuldigde factuur, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling. De nalatigheidsintrest bedraagt 15% per jaar en wordt gerekend tot op de dag der algehele betaling van de hoofdsom.

5.   In geval van laattijdige betaling door de Klant, is de onderneming tevens gerechtigd op de terugbetaling van de kosten tot invordering conform artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van de hoofdsom van de openstaande factuur. De gerechtelijke invorderingskosten zijn gelijk aan de werkelijk door de onderneming gedragen kosten.

6.   In geval van laattijdige betaling door de klant, wordt daarenboven het verschuldigd bedrag van rechtswege, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van €50,00.

7.   Een betaling wordt steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.

8. Bij niet betaling van de factuur kan de onderneming de diensten een gerechtsdeurwaarder inschakelen indien aan de voorwaarden is voldaan.

9. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

10. Elke betaling zal worden toegerekend op de oudste openstaande factuur en de toegepaste aanmaningskosten ongeacht de vermelding bij de betaling.

Artikel 7 – Conformiteit van de Producten

1.   De onderneming verbindt er zich toe de bestelde producten/diensten te leveren vrij van gebreken.

2.   Indien de producten/diensten om een of andere reden niet in overeenstemming zouden zijn met de bestelling van de klant, of gebreken zouden vertonen, dient de klant de levering op straffe van verval uiterlijk binnen de tien werkdagen schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan de klant wordt geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. De bewijslast van voormeld schriftelijk en tijdig protest ligt uitsluitend bij de klant.

3.   Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming en/of enig ander gebrek in de zin van dit artikel indien (i) het gebrek het gevolg is van ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik door de klant, of (ii) de klant voorafgaand aan de levering op de hoogte was van dit gebrek of daarvan redelijkerwijze op de hoogte had moeten zijn, en daar niettemin heeft mee ingestemd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen (inclusief de producten), dieren, diensten, enz., die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van de producten, behoudens in geval van fraude of bedrog.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het B.W. blijft het verkochte goed het eigendom van de verkoper zolang de totale prijs door de koper niet werd betaald.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Artikel 9

De contractuele relatie tussen de onderneming en de klant wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.